Postaci historyczne

Edmund Rudner

Powstaniec śląski; urodził się w Leśnicy. W 1917 roku został wcielony do armii niemieckiej. Był członkiem POW Górnego Śląska od roku 1920. Brał udział w III powstaniu śląskim w szeregach kompanii Wiesława Kołeczki, z baonu Powła Dziewiora Podgrupy „Bogdan”. Walczył w rejonie Góry Św. Anny. Po likwidacji powstania przebywał w Jarocinie, a następnie pod Oświęcimiem. Do Leśnicy powrócił w 1923 roku. Po wyzwoleniu pracował w Strzelcach Op. Został odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Konstanty Mróz

Powstaniec śląski, urodzony w Zalesiu, w rodzinie chłopskiej. W latach 1914-18 był w szeregach armii niemieckiej i walczył na froncie zachodnim. 20III 1919 roku został zaprzysiężony w Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska na terenie rodzinnej miejscowości. Uczestnik II powstania. Podczas III powstania śląskiego był dowódcą plutonu w baonie Pawła Dziewiora Podgrupy ” Bogdan”, a następnie komendantem placu w Zalesiu Śląskim. W okresie międzywojennym przebywał na terenie woj. śląskiego. Był uczestnikiem kampanii wrześniowej. Po wyzwoleniu osiedlił się w Leśnicy. Tu był jednym z pierwszych pracowników Muzeum Czynu Powstańczego. Został odznaczony Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Gwiazdą Górnośląską, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jerzy Górecki

Urodził się ok. 1580 roku w rodzinie ubogiego mieszczanina z Leśnicy. Studiował medycynę prawdopodobnie we Włoszech. Z czasem został lekarzem przybocznym cesarza i otrzymał tytuł hrabiego dworu cesarskiego w Wiedniu. Następnie przeniósł się do Warszawy i został lekarzem przybocznym najpierw króla Zygmunta III Wazy, a potem jego syna (i także króla) Władysława IV. Sporządzając w 1634 roku testament, zdecydował się ufundować przy kościele Św. Trójcy w Leśnicy szkołę o wyższym poziomie (collegium). Testament Goreckiego był realizowany od roku 1653 poprzez wypłatę dwóch stypendiów dla urodzonych w Leśnicy młodzieńców -jednego studenta teologii i jednego studenta medycyny. Jerzy Gorecki oprócz pism medycznych pozostawił po sobie także teksty religijne. Dziś jego postać przypomina pamiątkowa tablica znajdująca się na ścianie jednej z kamienic w rynku leśnickim, w murach której mieści się ośrodek zdrowia.

Jan Zmowa

Syn szewca z Leśnicy, który w roku 1446 rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej. Musiał być nietuzinkowym człowiekiem skoro w latach 1452-56 towarzyszył w podróży do Niemiec i Włoch profesorowi i późniejszemu rektorowi Akademii Krakowskiej Piotrowi Gaszowcowi.