Czasy habsburskie (1532-1740)

Śmierć ostatniego Piasta opolskiego spowodowała przejęcie księstwa opolsko – raciborskiego w dziedziczne posiadanie Habsburgów jako królów czeskich.W 1534 roku z polecenia Jerzego sporządzono urbarz, na podstawie którego wiadomo, że do Strzelec należały dwa folwarki. Jeden z nich znajdował się w Zalesiu. Urbarz potwierdza istnienie wówczas systemu folwarczno – pańszczyźnianego w okolicach miasta.

Obowiązek robocizny dla folwarku zaleskiego spoczywał na włościanach z Zalesia, Lichyni i Leśnicy.w 1562 roku ziemie strzeleckie, składające się z 2 miast oraz 10 wsi- w tym również z Zalesia, otrzymał Jerzy von Redern, radca cesarski. W 1615 roku wykupił te tereny. Do roku 1632 ziemia strzelecka wraz z jej okolicami znajdowała się w rękach rodziny Redernów.

Od 1562 roku Zalesie znalazło się we władaniu rodziny Redernów. W 1581 roku we wsi znajdowały się 63 gospodarstwa: 47 kmiecych i 16 zagrodniczych; oprócz tego w Zalesiu przebywał kowal i krawiec. Spośród 63 gospodarstw 14 było zdecydowanie bogatszych.

W 1 połowie XVI wieku prąd reformacyjny ogarnął Strzelce i jej okolice. Gorącym zwolennikiem luteranizmu była rodzina Redernów. W 1562 roku tuż po objęciu dzierżawy Jerzy von Redern usiłował usunąć proboszcza katolickiego z Zalesia. Dzięki pomocy biskupa Kaspra proboszcz został we wsi.

W 1642 roku do Zalesia dotarły wojska szwedzkie, które podążały z Opola. Spowodowały one ogromne zniszczenia we wsi; okradziono plebanię, splądrowano kościół, spalono całą wieś. Ludzie schronili się w lasach czarnocińkich. Kiedy wojska opuściły Zalesie, mieszkańcy powrócili do wsi. Jednakże zastali oni swoje gospodarstwa zniszczone i okradzione. Rozpoznawali je z wielkim trudem. Jeden z chłopów, Cedzich, pamiętał dokładne rozmieszczenie pól i dzięki niemu udało się odtworzyć granice. Wieś była bardzo zniszczona i wymagała gruntownej odbudowy wsi Zalesie.

W 1743 roku była ona zamieszkiwana przez 78 osób, w tym 36 kmieci, 20 półkmieci, 12 zagrodników, 4 chałupników oraz 6 „Freileute”, co można zinterpretować jako osoby wolnych zawodów lub ludzi wolnych.

20 W 1765 roku liczba ta wzrosła do 90 osób, w tym 59 kmieci, 15 zagrodników, 9 chałupników i komorników oraz 7 rzemieślników.

W 1783 roku liczba ta wynosiła 93 osoby, w tym 61 kmieci, 20 zagrodników i 12 chałupników. Ogólna liczba mieszkańców w tym okresie wynosiła 477 osób.

W 1679 roku pierwszym znanym naczelnikiem gminy w Zalesiu był Adam Maczek, w 1738 roku – Laurentius Pawlik, w 1740 roku – Gregor Warok. Do roku 1807 posiadłościami strzeleckim, w tym również Zalesiem, władał ród Colonnów.