Ważne zmiany w związku z drogą powiatową

Ważne zmiany w związku z drogą powiatową

Ważne zmiany w związku z drogą powiatową

📅06 lipca 2015, 15:55

Z racji, że gmina Leśnica jest partnerem projektu pt. „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”, mamy dzięki temu szansę na poprawę jakości życia społecznego w wielu jego dziedzinach. Jedną z nich jest poprawa i modernizacja dróg powiatowych.

W związku z tym gruntowną przebudowę czeka droga powiatowa 1435 O na terenie Zalesia Śląskiego. Na ostatniej sesji rady powiatu strzeleckiego ustalono następujący plan działania.

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn – Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa (granica powiatów) oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w m. Zalesie Śląskie, ul. Strażacka.

Ciąg dróg powiatowych Zalesie Śląskie – Kędzierzyn – Koźle od ronda w ciągu DW nr 426 w Zalesiu Śląskim do ronda z ciągu obwodnicy DK nr 40 w Kędzierzynie:
– zadanie na etapie opracowania programu funkcjonalno – użytkowego inwestycji pn.: „Budowa zintegrowanego systemu transportowego Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego poprzez budowę dróg powiatowych łączących Powiat Strzelecki i Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski”,

Zakres techniczny inwestycji:
– Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w terenie zabudowanym.
– Budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej poza terenem zabudowanym.
– Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia projektowanych obiektów ruchu pieszo – rowerowego i jezdni.
– Przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem jezdni.
– Budowa i przebudowa instalacji oświetlenia ulicznego dla potrzeb efektywnego oświetlenia pasa drogowego w terenie zabudowanym.
– Przebudowa skrzyżowania w Zalesiu Śląskim.
– Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie oznakowania poziomego i pionowego (w tym aktywnego). Możliwe dofinansowanie zadania na poziomie 85 % – SUBREGION.